Služby

V našej ordinácii Vám ponúkame kvalitné komplexné lekárske služby. Vždy profesionálny, individuálny, empatický prístup je u nás samozrejmosťou. Pri tom nám pomáhajú kvalitné a overené zdravotnícke prístroje a informačné technológie, takže o výstupy týchto zariadení môžete v prípade záujmu požiadať.

Vyšetrenia a ošetrenia odborným lekárom

V ordinácii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia, pre účely sociálneho zabezpečenia, ale aj nadštandardné platené služby podľa cenníka.

Ordinačné hodiny

Tu nájdete naše ordinačné hodiny.  Pre dospelých pacientov a deti ordinujeme 4 dni v týždni, pre novorodencov/dojčatá je vyhradený jeden deň preventívnych a USG vyšetrení.

 

NOVÝ CENNÍK info na stránke MEDICELL sro (www.medicell.sk)

Cenník výkonov (od 1.7.2020) pre samoplatcov, výkonov nepreplácaných zdravotnou poisťovňou, na žiadosť pacienta nad rámec uhrádzaný zdravotnou poisťovňou, prípadne u pacientov bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou

Špecifické výkony môžu byť realizované iba v niektorej z ambulancií.

 

CENNÍK - Zoznam výkonov  –  popis výkonu ortoped. praxe za úhradu

Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb   
                   a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v dikcii Z 53/2015 Z.z.  
   
Zoznam výkonov  –  popis výkonu ortoped. praxe za úhradu
   
Poplatok dohodou za nadštandardné vybavenie priestorov Ortiptop sro (nesúvisí s ošetrením !) AV technika, klimatiz., zabezpeč., zdrav. technika, a i./ dľa slobodnej voľby lekára 1,20
 
Objednanie pac. po ukončení zákl. ordin. hodín ( aj v ten istý deň, podľa prevádzkových možností ambulancie a únosného prac. zaťaženia) 15,00
Objednanie pac. vo výnimočne (lekárom) odôvodnenom prípade ( zahr.cesta, prac. neodkladné povinnosti, práca v zahraničí ) na požadovaný termín 30,00
Poplatok pri orientačnom prvovyšetrení pac. ( nad únosné prac. zaťaženie, al. ak je ohrozené objektívne hodnotenie zdravotného stavu pacienta )  5,00
Opis/druhopis vyšetrenia ( zo zdrav. dokumentácie ) na žiadosť pacienta 3,00
Výpis zo zdrav. dokumentácie ( dľa § 44 ods Z 576/2004 ) dľa výšky život. minima 4,90
Potvrdenie o návšteve lekára na tlačive ambulancie, pri opak. predpísaní receptov, poukazov pri strate, preexpir.   / pre zamestnávateľa, školu, osobné dôvody / 1,00
Služba k výkonu pri i.m., s.c., i.d. inj. /výkonoch, ev aplik. liečiv  /  ortop. neindikované  1,00
Služba k výkonu pri intra a periartik. výkonoch, ev aplik. liečiv parentrálne / 1 výkon s použitím liečiv 9,00
Služba a manipul. poplatok pri komunikácii s pac. na jeho žiadosť - tlf, pošta, e-mail / každý úkon                                                                                                                                                   2,00
Nález ( oznámenie o úraze ) pre komerčnú poisťovňu podľa náročnosti nálezu 5,00-30,00
Vydanie lekárskeho potvrdenia, iné vyšetrenia na administrat. účely 10,00
Komplexné ortoped. vyšetrenie zdrav. stavu pre štúdium ( napr. ŠG, SŠ,VŠ, odborný výcvik, ...), iné (PZS) s dokumentáciou, oslobodenie od ZTV, úľavy v zamestnaní na žiadosť pac.   10,00 -15,00
Komplexné ortoped. vyšetrenie s dokumentáciou pre účely posúdenia zdrav. stavu (SP, OPČ, ÚPaSVR, MV, MO) 15,00
Komplexné ortoped. vyšetrenie s dokumentáciou pre účely posúdenia zdrav. stavu ( opakované ) 10,00
Komplexné ortop. vyšetrenie na žiadosť pac. ako samoplátcu ( zahr., EU) 30,00
Ortopedický záznam výkonov pre účely posúdenia zdrav. stavu, krátka správa o postupe liečby, výpis pôvodnej zdrav. dokumentácie na žiadosť opráv. osoby 10,00
Kompl. ortoped. vyšetrenie s dokumentáciou, rady a plán pôv. lieč. postupu, vr. správy pre iného lekára mimo ordin. hod. na vlastnú žiadosť pac. pri prechode do inej amb. starostlivosti  20,00
V prípade požiadavky vyhotovenia špecif. nálezu do 24 hod príplatok 5,00
Komplexné ortoped. vyšetrenie, ultrazvuk vyšetr. bedr. kĺbov ev inej časti muskuloskelet. systému, dokumentácia, poučenie; na vlastnú žiadosť ( pre komerčné poist., u nepoistených, pre úradné potreby ) 20,00
Kontrolné ortoped. vyšetrenie, ultrazvuk. vyšetr. bedr. kĺbov ev inej časti muskuloskelet. systému, dokumentácia, poučenie, na vlastnú žiadosť ( pre komerčné poist., u nepoistených, pre iné zreteľahodné dôvody ) 15,00
Konzultácie, rady, informácie dľa dohody podľa závažnosti problému; mimo ordin. hod.: 10€/20 min.  
ceny stanovené aproximat. kalkuláciou nákladov na zákl.nákladových cien na podklade analýz stav. organizácií (dľa Z 661/2 2007 VMZd SR 247/2008 ), zvýšenia  
cien ostatných náväz. služieb a materiálov  v sektore; v súlade s kvalifikáciou odbornej starostlivosti /II.atest.špecialista, nadštandardné vybavenie ortop. odd. zdrav. centra  
i certifik. odbornosti sonografie ( schvál. SLK i KSK )                                               
ORtipTOP s.r.o., ORTOPED. AMB., NZZ, MUDr. BOLESLAV BAKALÁR, ČSL. ARMÁDY 18, KE
   
Košice, 01.09.2019                                                                                                    pečiatka, podpis